Meddelande

Minska
No announcement yet.

Problem med att ladda ner bilder med ftp?

Minska
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • Problem med att ladda ner bilder med ftp?

  När jag laddar ner bilder med denna kod, så får jag dem nog nedladdade med ftp, men t.ex Windows Photo Viewer kan inte visa dem korrekt utan blir ett rött kors istället.

  Här kommer koden, kan nån hjälpa mig?
  Jag fattar själv inte var felet finns.

  Kod:
   Private Sub ButtonSave_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles ButtonSave.Click
      Try
        Dim filearr() As String
        Dim filearr2() As String
        Dim filecheck As String
        Dim check, check2, j As Integer
        Dim myFtpWebRequest As FtpWebRequest
        Dim myFtpWebResponse As FtpWebResponse
        Dim myStreamWriter As StreamWriter
  
        Me.Cursor = Cursors.WaitCursor
  
        If My.Computer.FileSystem.DirectoryExists(PhotoApp.LabelOption4.Text + "\" + TreeViewftpdir.SelectedNode.Text) Then
          MsgBox("Mappen finns redan!")
        Else
          MkDir(PhotoApp.LabelOption4.Text + "\" + TreeViewftpdir.SelectedNode.Text)
  
          Dim ftpWebReq As Net.FtpWebRequest = CType(Net.WebRequest.Create(PhotoApp.LabelOption3.Text + "/" + TreeViewftpdir.SelectedNode.Text + "/"), Net.FtpWebRequest)
          ftpWebReq.Method = Net.WebRequestMethods.Ftp.ListDirectory
          ftpWebReq.Credentials = New Net.NetworkCredential(PhotoApp.LabelOption.Text, PhotoApp.LabelOption2.Text)
          Dim ftpWebResp As Net.FtpWebResponse = CType(ftpWebReq.GetResponse(), Net.FtpWebResponse)
          Dim streamer As IO.Stream = ftpWebResp.GetResponseStream()
          Dim reader As New IO.StreamReader(streamer)
  
          check = 0
          check2 = 0
          MsgBox(PhotoApp.LabelOption3.Text + "/" + TreeViewftpdir.SelectedNode.Text + "/")
          Do
            filecheck = reader.ReadToEnd
            If Len(filecheck) < 1 Then Exit Do
            filearr2 = Split(filecheck, vbNewLine)
            RichTextBox1.Text = filecheck
            j = RichTextBox1.Lines.Count - 2
            reader.Close()
            Exit Do
          Loop
  
          For i As Integer = 0 To j
  
            '  If PhotoApp.LabelOption3.Text + "/" + TreeViewftpdir.SelectedNode.Text + "/" + File.filearr2(check).get Then
  
            myFtpWebRequest = WebRequest.Create(PhotoApp.LabelOption3.Text + "/" + TreeViewftpdir.SelectedNode.Text + "/" + filearr2(check))
            myFtpWebRequest.Credentials = New Net.NetworkCredential(PhotoApp.LabelOption.Text, PhotoApp.LabelOption2.Text)
            myFtpWebRequest.Method = Net.WebRequestMethods.Ftp.DownloadFile
            myFtpWebRequest.UseBinary = True
  
            myFtpWebResponse = myFtpWebRequest.GetResponse()
            ' MsgBox(filearr2(check).ToString)
            myStreamWriter = New StreamWriter(PhotoApp.LabelOption4.Text + "\" + TreeViewftpdir.SelectedNode.Text + "\" + filearr2(check))
            myStreamWriter.Write(New StreamReader(myFtpWebResponse.GetResponseStream()).ReadToEnd)
            myStreamWriter.Close()
            myFtpWebResponse.Close()
            check = check + 1
          Next
          Close()
        End If
        Me.Cursor = Cursors.Default
      Catch ex As WebException
        MsgBox("Serverinställningarna är felaktiga, kolla dem!")
      End Try
    End Sub
Working...
X