Meddelande

Minska
No announcement yet.

sökning, får inte upp något

Minska
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • sökning, får inte upp något

  hej!

  kan någon förklara varför jag inte får upp något, har detta:

  Kod:
   <form id="form1" runat="server">
     <div>
     Event: <asp:TextBox ID="SokTextBox" runat="server"></asp:TextBox>
     <br />
     <br />
     <asp:Button ID="SokButton" runat="server" Text="Sök Event" OnClick="SokButton_Click" />
    
    <asp:GridView ID="EventPrisUppgGridView" runat="server" AllowPaging="True" 
    AutoGenerateColumns="true" 
  OnRowDataBound="EventPrisUppgGridView_RowDataBound" 
  OnSelectedIndexChanged="EventPrisUppgGridView_SelectedIndexChanged" 
  OnRowEditing="EventPrisUppgGridView_RowEditing" 
  OnRowUpdating="EventPrisUppgGridView_RowUpdating"
  OnRowCancelingEdit="EventPrisUppgGridView_RowCancelingEdit" 
  OnRowCommand="EventPrisUppgGridView_RowCommand"
  PageSize="500" 
  OnSorting="EventPrisUppgGridView_OnSorting" 
  AllowSorting="true"
  ShowFooter="true">
  
  <Columns>
         
  
  <asp:TemplateField HeaderText="id" SortExpression="id" >
    <ItemTemplate>
    <asp:TextBox ID="idTextBox" runat="server" Width="70" Text='<%# Bind("id") %>' 
    OnTextChanged="TextBox_TextChanged" BorderStyle="None" ReadOnly="true"></asp:TextBox>
    </ItemTemplate>
    <FooterTemplate>
      <asp:TextBox ID="idFootTextBox" runat="server" Text="Ny"> </asp:TextBox>
    </FooterTemplate>                                      
  </asp:TemplateField>
  
  
  <asp:TemplateField HeaderText="name" SortExpression="name" >
    <ItemTemplate>
      <asp:TextBox ID="nameTextBox" runat="server" Width="200" Text='<%# Bind("name") %>' 
      OnTextChanged="TextBox_TextChanged" BorderStyle="None" ></asp:TextBox>
    </ItemTemplate>
    <FooterTemplate>
       <asp:TextBox ID="nameFootTextBox" runat="server" OnTextChanged="TextBox_TextChanged"></asp:TextBox>
     </FooterTemplate>
  </asp:TemplateField>
  
  
  </Columns>
  
  <RowStyle ForeColor="#000066" />
  <SelectedRowStyle BackColor="#669999" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
  <PagerStyle BackColor="White" ForeColor="#000066" HorizontalAlign="Left" />
  <HeaderStyle BackColor="#006699" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
  
  </asp:GridView>
  
  <asp:Button ID="SaveButton" runat="server" Text="Spara uppdateringen" OnClick="SaveButton_Click" Height="34px" Width="160px" />
  <asp:Button ID="SaveNEwButton" runat="server" Text="Spara det nya eventet" OnClick="SaveNewButton_Click" Height="34px" Width="160px" />
    
    
    </div>
    </form>
  Kod:
  public partial class admin_EventPrisUppg : System.Web.UI.Page
  {
     
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!(IsPostBack))
      {
    
      }
    }
  
    protected void SokButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sok = SokTextBox.Text;
  
      EventPrisUppg eventprisuppgclass = new EventPrisUppg();
      EventPrisUppgSchema eventprisschema = eventprisuppgclass.GetData("%" + sok + "%");
  
      EventPrisUppgGridView.DataSource = eventprisschema;
      EventPrisUppgGridView.DataBind();
      
  
    }

 • #2
  Du får debugga och notera vad variabeln "sok" innehåller samt kontrollera om variabeln eventprisschema tilldelas något värde från metoden eventprisuppgclass.GetData.
  Writing programs that get things done is good. You’ll never make it as a C# programmer if your programs don’t actually do something — unless, of
  course, you’re a consultant.

  Kommentera


  • #3
   hej!

   jag ser att "sok" innehåller mitt ord, å kör jag schemat där det är en sp-frågan får jag fram svar, så det känns som om något går fel sen, men hur kontrollera om variabeln eventprisschema tilldelas något värde från metoden eventprisuppgclass.GetData

   Kommentera


   • #4
    Visa oss vad metoden GetData innehåller så blir det lättare att förstå...
    Microsoft Certified Application Developer

    Kommentera


    • #5
     så här ser den ut:
     Kod:
     public EventPrisUppgSchema GetData(string eventname)
         {
           EventPrisUppgSchema ds2Return = new EventPrisUppgSchema();
           
           EventPrisUppgTableAdapter pta = new EventPrisUppgTableAdapter();
           pta.Fill(ds2Return.EventPrisUppg, eventname);
     
           
     
           return ds2Return;
     }

     Kommentera


     • #6
      ds2Return ska ha en property DataTable som i sin tur har propertyn Rows som har Count.
      Debugga och stanna på raden
      return ds2Return;
      Använd immediate window och skriv:

      ?ds2Return.DataTables[0].Rows.Count

      Så ska du få antalet rader som datatablen innehåller. Är det 0 där måste du kika på vad din kod skickar iväg för SQL...
      Microsoft Certified Application Developer

      Kommentera


      • #7
       då säger den
       Web.Schemas.EventPrisUppgSchema.EventRow' does not contain a definition for 'Rows'

       Kommentera


       • #8
        men skriver jag
        ds2Return.Event.Count
        så får jag 0

        Kommentera


        • #9
         Den fråga som exekveras mot databasen verkar ju inte vara rätt. Använder du sql server så använder du sql server profiler för att se vad som faktiskt skickas mot databasen.
         Microsoft Certified Application Developer

         Kommentera


         • #10
          kommit vidare fel var som du sa 0 har den kod

          Kod:
          GO
          /****** Object: StoredProcedure [dbo].[EventPrisUppg]  Script Date: 04/25/2012 09:27:59 ******/
          SET ANSI_NULLS ON
          GO
          SET QUOTED_IDENTIFIER ON
          GO
          -- =============================================
          -- Author:		<Author,,Name>
          -- Create date: <Create Date,,>
          -- Description:	<Description,,>
          -- =============================================
          ALTER PROCEDURE [dbo].[EventPrisUppg]
          	-- Add the parameters for the stored procedure here
          	@name char(1024)
          AS
          BEGIN
          	-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
          	-- interfering with SELECT statements.
          	SET NOCOUNT ON;
          
            -- Insert statements for procedure here
          	select id, name
          , show, e.createdDate, e.updatedDate, e.statusid, 
          statusSV, selarenaid, transportstatus, ticketId, t.ticketSupplierId, 
          ticketSupplier, price, ticketStatusId, t.ticketTypeId, ticketType
          from event e join 
          dbo.tickets t on id=eventId join
          dbo.eventStatus s on s.statusId = e.statusId join
          dbo.ticketSupplier l on l.ticketSupplierId = t.ticketSupplierId join
          dbo.ticketType b on b.ticketTypeId = t.ticketTypeId
          where name like @name
          END
          då funkar det inte å köra!!! vad är felet? men gör jag så här så funkar det å jag får ut en lista...kan någon se vad felet är...blir tokig...
          Kod:
          select id, name
          , show, e.createdDate, e.updatedDate, e.statusid, 
          statusSV, selarenaid, transportstatus, ticketId, t.ticketSupplierId, 
          ticketSupplier, price, ticketStatusId, t.ticketTypeId, ticketType
          from event e join 
          dbo.tickets t on id=eventId join
          dbo.eventStatus s on s.statusId = e.statusId join
          dbo.ticketSupplier l on l.ticketSupplierId = t.ticketSupplierId join
          dbo.ticketType b on b.ticketTypeId = t.ticketTypeId
          where name like '%arsenal%'

          Kommentera


          • #11
           hittade felet char(1024)
           ska vara varchar(1024) å då funkar det

           Kommentera

           Working...
           X