Meddelande

Minska
No announcement yet.

Captchakontroll (ASP.NET)

Minska
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • Captchakontroll (ASP.NET)

  Efter mycket letande så bestämde jag mig för denna Captchakontroll för att den var enkel och motsvarade mina behov.
  Men för att göra den mer användbar så skapade jag en "CaptchaValidator" som ärver CustomValidator och validerar en textbox både serverside och clientside på ett bräde. Och en till bra sak är att jag kan sätta de olika delarna (bilden,textboxen och validatorn) vart som helst på sidan.
  Hur implementeras nu detta?

  1. Ladda ner kontrollen här (skapa ett medlemsskap om du inte är medlem).
  Använd alla filer utom default.aspx med tillhörande codefile/codebehind.
  2. Lägg till en bild på sidan med JpegImage.aspx som src.
  3. Lägg till en textbox med id på sidan.
  4. Lägg till CaptchaValidatorn och sätt önskade egenskaper och textboxens id som "controltovalidate".
  ex.
  [kod]<img src="JpegImage.aspx" alt="" id="captcha" width="120" height="50" />
  <asp:TextBox ID="captchaText" runat="server" Width="35" />
  <cc1:CaptchaValidator ID="CV1" runat="server" ControlToValidate="captchaText" CaptchaLength="4"
  ValidationGroup="myForm" ErrorMessage="Siffrorna du skrev stämmer" ClientErrorMessage="Det skall vara fyra siffror" Text='<img src="/icons/warning.gif" width="12" height="12" alt="" />' />[/kod]


  VB:[kod]<ToolboxData("<{0}:CaptchaValidator runat=""server""></{0}:CaptchaValidator>"), DefaultProperty("Text")> _
  Public Class CaptchaValidator
  Inherits CustomValidator
  Private random As New Random()
  Private _CaptchaLength As Integer
  Private _ClientErrorMessage As String
  Private _CaptchaImageText As String = Nothing
  Dim txtBox As TextBox

  Sub New()
  Me.CaptchaLength = 5
  Me.ValidateEmptyText = True
  Me.ClientErrorMessage = "Captcha error"
  End Sub

  Public Property CaptchaLength() As Integer
  Get
  Return _CaptchaLength
  End Get
  Set(ByVal value As Integer)
  _CaptchaLength = value
  End Set
  End Property

  Public Property ClientErrorMessage() As String
  Get
  Return _ClientErrorMessage
  End Get
  Set(ByVal value As String)
  _ClientErrorMessage = value
  End Set
  End Property

  Protected Sub _OnServerValidate(ByVal source As Object, ByVal args As ServerValidateEventArgs) _
  Handles Me.ServerValidate
  args.IsValid = Boolean.Parse(txtBox.Text = Me._CaptchaImageText)
  End Sub

  Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  Me._CaptchaImageText = String.Concat(Me.Context.Session.Contents.Item("CaptchaImage Text"), String.Empty)

  txtBox = DirectCast(me.FindControlByID(Me.Page.Controls, Me.ControlToValidate), TextBox)
  txtBox.MaxLength = Me.CaptchaLength
  txtBox.ValidationGroup = Me.ValidationGroup

  If Not Me.Page.IsPostBack Then
  Me.Context.Session.Contents.Add("CaptchaImageText", GenerateRandomCode(Me.CaptchaLength))
  Else
  If txtBox.Text <> Me._CaptchaImageText Then
  Me.Context.Session.Contents.Add("CaptchaImageText", GenerateRandomCode(Me.CaptchaLength))
  End If
  End If
  End Sub

  Protected Overrides Sub CreateChildControls()
  Controls.Clear()

  'Add a RegularExpressionValidator to this control
  Dim rev As RegularExpressionValidator
  rev = New RegularExpressionValidator
  rev.SetFocusOnError = True
  rev.ValidationExpression = String.Format("^[0-9]{{{0}}}$", Me.CaptchaLength)
  rev.ID = "REV" & Me.ID
  rev.ValidationGroup = Me.ValidationGroup
  rev.ControlToValidate = Me.ControlToValidate
  rev.Text = Me.Text
  rev.ErrorMessage = Me.ClientErrorMessage

  'Add a RequiredFieldValidator to this control
  Dim rfv As RequiredFieldValidator
  rfv = New RequiredFieldValidator()
  rfv.ID = "RFV" & Me.ID
  rfv.ValidationGroup = Me.ValidationGroup
  rfv.ControlToValidate = Me.ControlToValidate
  rfv.Text = Me.Text
  rfv.ErrorMessage = Me.ClientErrorMessage

  Me.Controls.Add(rfv)
  Me.Controls.Add(rev)
  End Sub

  ' Returns a string of random digits.
  Private Function GenerateRandomCode(ByVal l As Integer) As String
  Dim s As String = String.Empty
  For i As Integer = 0 To l - 1
  s = String.Concat(s, Me.random.Next(10).ToString())
  Next
  Return s
  End Function

  Private Function FindControlByID(ByVal controls As ControlCollection, ByVal id As String) As Control
  Dim found As Control = Nothing
  For Each control As Control In controls
  If control.ID = id Then
  Return control
  End If
  If control.HasControls() Then
  found = FindControlByID(control.Controls, id)
  If found IsNot Nothing Then
  Return found
  End If
  End If
  Next
  Return found
  End Function

  End Class
  [/kod]

  Maskinöversatt till C#:[kod][ToolboxData("<{0}:CaptchaValidator runat=\"server\"></{0}:CaptchaValidator>"), DefaultProperty("Text")]
  public class CaptchaValidator : CustomValidator
  {
  private Random random = new Random();
  private int _CaptchaLength;
  private string _ClientErrorMessage;
  private string _CaptchaImageText = null;
  TextBox txtBox;

  public CaptchaValidator()
  {
  this.CaptchaLength = 5;
  this.ValidateEmptyText = true;
  this.ClientErrorMessage = "Captcha error";
  }

  public int CaptchaLength {
  get { return _CaptchaLength; }
  set { _CaptchaLength = value; }
  }

  public string ClientErrorMessage {
  get { return _ClientErrorMessage; }
  set { _ClientErrorMessage = value; }
  }

  protected void _OnServerValidate(object source, ServerValidateEventArgs args)
  {
  args.IsValid = bool.Parse(txtBox.Text == this._CaptchaImageText);
  }

  public void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
  {
  this._CaptchaImageText = string.Concat(this.Context.Session.Contents.Item("CaptchaIma geText"), string.Empty);

  txtBox = (TextBox)this.FindControlByID(this.Page.Controls, this.ControlToValidate);
  txtBox.MaxLength = this.CaptchaLength;
  txtBox.ValidationGroup = this.ValidationGroup;

  if (!this.Page.IsPostBack) {
  this.Context.Session.Contents.Add("CaptchaImageText", GenerateRandomCode(this.CaptchaLength));
  }
  else {
  if (txtBox.Text != this._CaptchaImageText) {
  this.Context.Session.Contents.Add("CaptchaImageText", GenerateRandomCode(this.CaptchaLength));
  }
  }
  }

  protected override void CreateChildControls()
  {
  Controls.Clear();

  //Add a RegularExpressionValidator to this control
  RegularExpressionValidator rev;
  rev = new RegularExpressionValidator();
  rev.SetFocusOnError = true;
  rev.ValidationExpression = string.Format("^[0-9]{{{0}}}$", this.CaptchaLength);
  rev.ID = "REV" + this.ID;
  rev.ValidationGroup = this.ValidationGroup;
  rev.ControlToValidate = this.ControlToValidate;
  rev.Text = this.Text;
  rev.ErrorMessage = this.ClientErrorMessage;

  //Add a RequiredFieldValidator to this control
  RequiredFieldValidator rfv;
  rfv = new RequiredFieldValidator();
  rfv.ID = "RFV" + this.ID;
  rfv.ValidationGroup = this.ValidationGroup;
  rfv.ControlToValidate = this.ControlToValidate;
  rfv.Text = this.Text;
  rfv.ErrorMessage = this.ClientErrorMessage;

  this.Controls.Add(rfv);
  this.Controls.Add(rev);
  }

  // Returns a string of random digits.
  private string GenerateRandomCode(int l)
  {
  string s = string.Empty;
  for (int i = 0; i <= l - 1; i++) {
  s = string.Concat(s, this.random.Next(10).ToString());
  }
  return s;
  }

  private Control FindControlByID(ControlCollection controls, string id)
  {
  Control found = null;
  foreach (Control control in controls) {
  if (control.ID == id) {
  return control;
  }
  if (control.HasControls()) {
  found = FindControlByID(control.Controls, id);
  if (found != null) {
  return found;
  }
  }
  }
  return found;
  }

  }[/kod]
  3
  Exakt vad jag behövde
  66.67%
  2
  Bra-å-ha-sak
  33.33%
  1
  Host...kastas i papperskorgen
  0.00%
  0
  Last edited by Jesper T; 2008-02-06, 19:41.
  Vänligen Jesper
  Etisk kommunikation
Working...
X