Meddelande

Minska
No announcement yet.

JavascriptByggare (ASP.NET)

Minska
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • JavascriptByggare (ASP.NET)

  En application för att bygga ihop valda javascript ifrån en resourcefil.

  Kod:
  Imports System.Resources
  Imports System.ComponentModel
  Imports Dean.Edwards
  
  Namespace InovArt.Common
    Public Class JavascriptAssembler
      Private rm As ResourceManager = ResourceManager.CreateFileBasedResourceManager("scripts.JavaScripts", _
        HttpContext.Current.Server.MapPath("App_GlobalResources"), Nothing)
      Private sb As New StringBuilder
      Private WithEvents _page As Page
      Private _encode As ECMAScriptPacker.PackerEncoding = Nothing
      Dim L_reg As New Generic.List(Of String)
  
      Public Sub New(ByVal page As Page)
        _page = page
      End Sub
  
      Public Sub New(ByVal page As Page, ByVal Encoding As ECMAScriptPacker.PackerEncoding)
        Me.New(page)
        _encode = Encoding
      End Sub
  
      Protected Sub Pre_Render(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles _page.PreRender
        _page.ClientScript.RegisterClientScriptBlock(_page.GetType, "RenderContent", RenderContent, True)
        '_page.Trace.Warn("Write Javascript")
      End Sub
  
      <Description("Adds resource value based on the resource name parameter")> _
      Public Sub AddScript(ByVal ResourceName As String)
        If Not isScriptRegistred(ResourceName) Then
          RenderContent = rm.GetString(ResourceName)
          RegisterScript(ResourceName)
        End If
      End Sub
  
      <Description("Adds resource values based on the resource name parameter")> _
      Public Sub AddScript(ByVal ResourceNames As String())
        For i As Integer = 0 To ResourceNames.Length - 1
          AddScript(ResourceNames(i))
        Next
      End Sub
  
      <Description("Adds a custom script as a string. The ´Name´-variable handles the registration.")> _
      Public Sub AddScript(ByVal Script As String, ByVal Name As String)
        If Not isScriptRegistred(Name) Then
          RenderContent = Script
          RegisterScript(Name)
        End If
      End Sub
  
      Private Property RenderContent() As String
        Set(ByVal value As String)
          sb.AppendLine(value)
        End Set
        Get
          If Not Me._encode = Nothing Then Return Obfuscate(sb.ToString())
          Return sb.ToString()
        End Get
      End Property
  
      Private Function Obfuscate(ByVal str As String) As String
        Dim obfuscator As New ECMAScriptPacker()
        obfuscator.Encoding = _encode
        obfuscator.SpecialChars = True
        Return obfuscator.Pack(str)
      End Function
  
      Private Sub RegisterScript(ByVal str As String)
        L_reg.Add(str)
      End Sub
  
      Private Function isScriptRegistred(ByVal str As String) As Boolean
        Return L_reg.Contains(str)
      End Function
  
    End Class
  End Namespace
  Maskinöversatt till C#:
  Kod:
  using System.Resources; 
  using System.ComponentModel; 
  using Dean.Edwards; 
  
  namespace InovArt.Common 
  { 
    public class JavascriptAssembler 
    { 
      private ResourceManager rm = ResourceManager.CreateFileBasedResourceManager("scripts.JavaScripts", HttpContext.Current.Server.MapPath("App_GlobalResources"), null); 
      private StringBuilder sb = new StringBuilder(); 
      private Page _page; 
      private ECMAScriptPacker.PackerEncoding _encode = null; 
      Generic.List<string> L_reg = new Generic.List<string>(); 
      
      public JavascriptAssembler(Page page) 
      { 
        _page = page; 
      } 
      
      public JavascriptAssembler(Page page, ECMAScriptPacker.PackerEncoding Encoding) : this(page) 
      { 
        _encode = Encoding; 
      } 
      
      protected void Pre_Render(object sender, System.EventArgs e) 
      { 
        _page.ClientScript.RegisterClientScriptBlock(_page.GetType, "RenderContent", RenderContent, true); 
        //_page.Trace.Warn("Write Javascript") 
      } 
      
      [Description("Adds resource value based on the resource name parameter")] 
      public void AddScript(string ResourceName) 
      { 
        if (!isScriptRegistred(ResourceName)) { 
          RenderContent = rm.GetString(ResourceName); 
          RegisterScript(ResourceName); 
        } 
      } 
      
      [Description("Adds resource values based on the resource name parameter")] 
      public void AddScript(string[] ResourceNames) 
      { 
        for (int i = 0; i <= ResourceNames.Length - 1; i++) { 
          AddScript(ResourceNames(i)); 
        } 
      } 
      
      [Description("Adds a custom script as a string. The ´Name´-variable handles the registration.")] 
      public void AddScript(string Script, string Name) 
      { 
        if (!isScriptRegistred(Name)) { 
          RenderContent = Script; 
          RegisterScript(Name); 
        } 
      } 
      
      private string RenderContent { 
        get { 
          if (!(this._encode == null)) 
            return Obfuscate(sb.ToString()); 
          return sb.ToString(); 
        } 
        set { sb.AppendLine(value); } 
      } 
      
      private string Obfuscate(string str) 
      { 
        ECMAScriptPacker obfuscator = new ECMAScriptPacker(); 
        obfuscator.Encoding = _encode; 
        obfuscator.SpecialChars = true; 
        return obfuscator.Pack(str); 
      } 
      
      private void RegisterScript(string str) 
      { 
        L_reg.Add(str); 
      } 
      
      private bool isScriptRegistred(string str) 
      { 
        return L_reg.Contains(str); 
      } 
      
    } 
  }

  Implementeras så hära:
  Kod:
  'Utan Obfuscator
  Dim jsa As New JavascriptAssembler(Me.Page)
  
  'Med Obfuscator
  Dim jsa As New JavascriptAssembler(Me.Page, Dean.Edwards.ECMAScriptPacker.PackerEncoding.None)
  
  'Som string() från Resourcefilen
  Dim functions As String() = {"getCookie", "PreLoadImages", "setCookie"}
  jsa.AddScript(functions)
  
  'Som string från Resourcefilen
  jsa.AddScript("Funktion")
  
  'Som Custom (Inte resourcefilen)
  jsa.AddScript("funktion egen(){//content};", "Eget_Namn")
  Maskinöversatt till C#:
  Kod:
  //Utan Obfuscator 
    JavascriptAssembler jsa = new JavascriptAssembler(this.Page); 
    
    //Med Obfuscator 
    JavascriptAssembler jsa = new JavascriptAssembler(this.Page, Dean.Edwards.ECMAScriptPacker.PackerEncoding.None); 
    
    //Som string() från Resourcefilen 
    string[] functions = {"getCookie", "PreLoadImages", "setCookie"}; 
    jsa.AddScript(functions); 
    
    //Som string från Resourcefilen 
    jsa.AddScript("Funktion"); 
    
    //Som Custom (Inte resourcefilen) 
    jsa.AddScript("funktion egen(){//content};", "Eget_Namn");
  Vill gärna ha kritik på denna applikation.
  I denna tråd.
  Bifogade filer
  3
  Host...kastas i papperskorgen
  33.33%
  1
  Bra-å-ha-sak
  66.67%
  2
  Exakt vad jag behövde
  0.00%
  0
  Last edited by Jesper T; 2007-12-12, 19:58. Anledning: Lagt till översättning till C#
  Vänligen Jesper
  Etisk kommunikation
Working...
X